พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๔๗

 
  คำปรารภ  
  ส่วนนำ มาตรา ๑ - ๕
หมวด ๑ สภาเทคนิคการแพทย์ มาตรา ๖ - ๑๐
หมวด ๒ สมาชิก มาตรา ๑๑ - ๑๓
หมวด ๓ คณะกรรมการ มาตรา ๑๔ - ๒๔
หมวด ๔ การดำเนินการของคณะกรรมการ มาตรา ๒๕ - ๒๗
หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มาตรา ๒๘ - ๔๖
หมวด ๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๔๗ - ๔๙
หมวด ๗ บทกำหนดโทษ มาตรา ๕๐ - ๕๔
  บทเฉพาะกาล มาตรา ๕๕ - ๕๙
  อัตราค่าธรรมเนียม  
  หมายเหตุ