ประกอบด้วย
            ๗ หมวด กับ บทเฉพาะกาล
            รวม ๕๙ มาตรา
วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
            ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผลบังคับ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
            พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

เว็บที่เกี่ยวข้อง
            สภาเทคนิคการแพทย์
            สมาคมเทคนิคการแพทย์