อัตราค่าธรรมเนียม วิชาชีพเทคนิคการแพทย์

(๑) ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท
(๓) ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๔) ค่าหนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(๕) ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท