หมายเหตุ :-
           
เหตุผล ในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ การประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ อยู่ในความควบคุม ตาม กฎหมายว่าด้วย การประกอบโรคศิลปะ ซึ่งมี คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ทำหน้าที่กำกับดูแล การประกอบโรคศิลปะ สาขาต่างๆ และมี คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์ ทำหน้าที่ควบคุม การประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้ง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซึ่ง ในปัจจุบัน วิทยาการและเทคโนโลยี ทางด้านเทคนิคการแพทย์ ในประเทศไทย ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก ประกอบกับ จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะ ในสาขาเทคนิคการแพทย์ มีจำนวนมากขึ้น จึงสมควรแยก การกำกับดูแล และ การควบคุม การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ออกจาก อำนาจหน้าที่ ของ คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ และ คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์ โดยจัดตั้ง "สภาเทคนิคการแพทย์" ขึ้นเพื่อส่งเสริม การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กำหนดและควบคุม มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และ ควบคุม มิให้มีการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ จาก บุคคล ซึ่ง ไม่มีความรู้ อันก่อให้เกิด ภัยและความเสียหาย แก่ประชาชน จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้