รวม ตัวบทกฎหมาย
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์


พระราชบัญญัติ
            พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎกระทรวง
            กฎกระทรวง กำหนด ค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
            กฎกระทรวง กำหนด ลักษณะของ เหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก ๕๐ ปี เทคนิคการแพทย์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบ
            ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย บุคคล ซึ่ง กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่น ตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือ สภากาชาดไทย มอบหมายให้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐
            ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย บุคคล ซึ่ง ปฏิบัติงานใน สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาล กระทำการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในความควบคุมของ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อบังคับ สภาเทคนิคการแพทย์
            ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วย การเลือก และ การเลือกตั้ง กรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘
            ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วย ตรา ของสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
            ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วย การเป็นสมาชิก สภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
            ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วย การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และ การอื่น ที่เกี่ยวกับ ใบอนุญาต เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
            ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วย โรค ซึ่ง ต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๙
            ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วย การสอบความรู้ เพื่อ ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
            ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วย ข้อจำกัดและเงื่อนไข ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
            ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้ทดแทน ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การรักษา จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕
            ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วย การประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
            ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วย การรับรองปริญญา ในวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ ของ สถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ
            ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ออกใช้เหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก ๕๐ ปี เทคนิคการแพทย์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรฐานวิชาชีพ
            มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

พระราชบัญญัติวิชาชีพ อื่น
            พระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
            พระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘

                
กฎหมายว่าด้วย วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๐
            พระราชบัญญัติ วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
            พระราชบัญญัติ วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
            พระราชบัญญัติ วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗