ประเด็นสำคัญ หมวด ๖ พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๔๗ อำนาจ พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๘ บัตรประจำตัว
มาตรา ๔๙ เป็น เจ้าพนักงาน ตาม ประมวลกฎหมายอาญา