พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๔๗


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี พระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
            โดยที่เป็นการสมควร ให้มี กฎหมาย ว่าด้วย วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
            พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของ บุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๐ ของ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย
            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา พระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และ ยินยอม ของ รัฐสภา ดังต่อไปนี้