มาตรา ๔๗ แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
            ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ มี อำนาจ ดังต่อไปนี้
                        (๑) เข้าไป ใน สถานที่ทำการ ของ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ใน เวลาทำการ ของ สถานที่นั้น เพื่อ ตรวจสอบ หรือ ควบคุม ให้เป็นไป ตาม พระราชบัญญัตินี้
                        (๒) เข้าไป ในสถานที่ หรือ ยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่า จะมีการกระทำความผิด ตาม พระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลา พระอาทิตย์ขึ้น ถึง พระอาทิตย์ตก หรือ ใน เวลาทำการ ของ สถานที่นั้น เพื่อ ตรวจค้น เอกสาร หรือ วัตถุใดๆ ที่อาจใช้เป็น หลักฐาน ในการดำเนินการกระทำผิด ตาม พระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากเนิ่นช้า กว่าจะเอา หมายค้น มาได้ เอกสาร หรือ วัตถุ ดังกล่าว จะถูก ยักย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือ ทำให้เปลี่ยนสภาพ ไปจากเดิม
                        (๓) ยึด เอกสาร หรือ วัตถุใดๆ ที่อาจใช้เป็น หลักฐาน ในการดำเนินคดี การกระทำความผิด ตาม พระราชบัญญัตินี้
            ในการปฏิบัติหน้าที่ ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม วรรคหนึ่ง ให้ บุคคล ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวก ตามสมควร


ฝ่าฝืน วรรคสอง มีโทษ ตาม มาตรา ๕๒