มาตรา ๔๘ แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
            ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อง แสดง บัตรประจำตัว
            บัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไป ตาม แบบ ที่ รัฐมนตรี กำหนด โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา


ฝ่าฝืน วรรคหนึ่ง มีโทษ ตาม มาตรา ๕๔