มาตรา ๔๙ แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
            ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็น เจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา