ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วย การรักษาจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ ของ ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขารังสีเทคนิค
พ.ศ. ๒๕๔๗

 
ส่วนนำ คำปรารภ ข้อ ๑ - ๒
หมวด ๑ หลักทั่วไป ข้อ ๓ - ๕
หมวด ๒ การโฆษณาการประกอบโรคศิลปะ ข้อ ๖ - ๙
หมวด ๓ การประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ข้อ ๑๐ - ๒๑
หมวด ๔ การปฏิบัติ ต่อ ผู้ร่วมวิชาชีพ ข้อ ๒๒ - ๒๖
หมวด ๕ การปฏิบัติ ต่อ ผู้ร่วมงาน ข้อ ๒๗ - ๒๙
หมวด ๖ การทดลอง ในมนุษย์ ข้อ ๓๐ - ๓๑
หมวด ๗ การปฏิบัติตน เกี่ยวกับ สถานพยาบาล ข้อ ๓๒