ความทั่วไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ประกาศเมื่อ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
มีผลใช้บังคับ เมื่อ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
มี ๒๔ มาตรา
แก้ไข ๑ ครั้ง โดย พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘