ประเด็นสำคัญ

มาตรา ๑ ชื่อ พระราชบัญญัติ
มาตรา ๒ วัน ใช้บังคับ
มาตรา ๓ บทนิยาม
มาตรา ๔ อำนาจ รัฐมนตรี
มาตรา ๕ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
มาตรา ๖ วาระ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๗ การพ้นตำแหน่ง ของ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๘ การประชุมคณะกรรมการ
มาตรา ๙ อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ คณะอนุกรรมการ
มาตรา ๑๑ อำนาจ กรรมการ ในการเรียก บุคคล
มาตรา ๑๒ ใบอนุญาต
มาตรา ๑๓ การนำเข้า ส่งออก
มาตรา ๑๔ สั่งให้ ปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
มาตรา ๑๕ เพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๖ จัดให้มีการปฏิบัติ ตามคำสั่ง
มาตรา ๑๗ อำนาจ พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๘ บัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๙ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
มาตรา ๒๐ เลขาธิการสำนักงาน
มาตรา ๒๑ โทษ มาตรา ๑๒
มาตรา ๒๒ โทษ มาตรา ๑๓
มาตรา ๒๓ จำหน่าย วัสดุฯ
มาตรา ๒๔ รัฐมนตรี ผู้รักษาการ