ตัวบทกฎหมาย

พระราชบัญญัติ
            พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘

กฎกระทรวง
            กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (ยกเลิกแล้ว)
            กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (ยกเลิกแล้ว)
            กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓
            กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (ยกเลิกแล้ว)
            กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕
            กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (ยกเลิกแล้ว)
            กฎกระทรวง ใบอนุญาต ๒๕๔๖ (ยกเลิกแล้ว)
            กฎกระทรวง จัดการกากกัมมันตรังสี ๒๕๔๖
            กฎกระทรวง ใบอนุญาต ๒๕๕๐
            กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕

ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
            ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการออกตามความ กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๖
            ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการ ออกตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๔๖
            ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตามความใน พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙
            ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรอง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ออกตามความใน พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙

พระราชกฤษฎีกา
            พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติ ให้สอดคล้องกับ การโอนอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
            พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙