หมายเหตุ :-
           
เหตุผล ในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่ การใช้ พลังงานปรมาณู เพื่อประโยชน์ ในทางสันติ เป็นความจำเป็น และ สมควรส่งเสริม เพื่อการพัฒนา ของ ประเทศ และ โดยที่ การใช้ พลังงานปรมาณู เพื่อประโยชน์ ในทางสันติ จำเป็นต้องมี การควบคุม ให้การใช้ เป็นไปตาม หลักวิชา และ ปลอดภัย จึงต้องมี กฎหมาย ว่าด้วยการนี้