พระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๐๔
เป็นปีที่ ๑๖ ในรัชกาลปัจจุบัน


            พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
            โดยที่ เป็นการสมควร มีกฎหมาย ว่าด้วย พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
            จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ ขึ้นไว้โดย คำแนะนำ และ ยินยอม ของ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะ รัฐสภา ดังต่อไปนี้