ความทั่วไป
ตัวบทกฎหมาย

คำปรารภ

๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕
๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔  

หมายเหตุ

ประเด็นสำคัญ

สำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ

???