มาตรา ๑ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า " พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ "


โครงสร้าง พระราชบัญญัติ