มาตรา ๑๐ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            คณะกรรมการ อาจตั้ง อนุกรรมการ เพื่อพิจารณา หรือ ปฏิบัติการ อย่างหนึ่งอย่างใด ก็ได้ 
            ให้นำ บทบัญญัติ มาตรา ๘ มาใช้บังคับ แก่การประชุม ของ คณะอนุกรรมการ ด้วย โดยอนุโลม


คณะอนุกรรมการ ต่างๆ