มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ในการปฏิบัติ ตาม อำนาจหน้าที่ ให้ คณะกรรมการ มีอำนาจ มี หนังสือ เรียก บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำ และ ให้ส่ง เอกสาร หรือ วัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบ การพิจารณาได้