มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ห้ามมิให้ ผู้ใด
                        (๑) ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือ ใช้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้ หรือ วัสดุต้นกำลัง ซึ่ง พ้นจากสภาพ ที่เป็นอยู่ ตามธรรมชาติ ในทางเคมี
                        (๒) กระทำด้วยประการใดๆ แก่ วัสดุต้นกำลัง ให้พ้นจากสภาพ ที่เป็นอยู่ ตามธรรมชาติ ในทางเคมี
            ทั้งนี้ เว้นแต่ จะได้รับ ใบอนุญาต จาก คณะกรรมการ
            ใบอนุญาต ให้เป็นไป ตาม แบบ ที่ คณะกรรมการ กำหนด


โทษ ตาม มาตรา ๒๑