มาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ห้ามมิให้ ผู้ใด นำ หรือ ส่งออก นอกราชอาณาจักร นำ หรือ สั่งเข้ามา ในราชอาณาจักร ซึ่ง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือ วัสดุต้นกำลัง เว้นแต่ จะได้รับ ใบอนุญาต จาก คณะกรรมการ
            ในการอนุญาต คณะกรรมการ มี อำนาจ กำหนด เงื่อนไข เพื่อ ประโยชน์ ความปลอดภัย ไว้ใน ใบอนุญาต ให้ ผู้รับ ใบอนุญาต ปฏิบัติ
            ใบอนุญาต ให้เป็นไป ตาม แบบ ที่ คณะกรรมการ กำหนด
            ในกรณีที่ ผู้รับใบอนุญาต ตาม มาตรา นี้ นำ หรือ ส่งออก นอกราชอาณาจักร นำ หรือ สั่งเข้ามา ในราชอาณาจักร ซึ่ง วัสดุ ตาม ใบอนุญาต โดย ไม่ปฏิบัต ิตาม หรือ ฝ่าฝืน เงื่อนไข ใน ใบอนุญาต ให้ถือว่า ผู้รับ ใบอนุญาต นำ หรือ ส่งออก นอกราชอาณาจักร นำ หรือ สั่งเข้ามา ในราชอาณาจักร ซึ่ง วัสดุ นั้น แล้วแต่กรณี โดย มิได้รับ อนุญาต ตาม ความ ใน มาตรานี้


วรรคสาม แก้ไขตำแหน่ง จากเดิม ที่อยู่ท้าย วรรคสอง ตามที่ควรจะเป็น ดู มาตรา ๑๒ ประกอบ
โทษ ตาม มาตรา ๒๒