มาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            เพื่อประโยชน์ แก่ การระงับ หรือ ป้องกันอันตราย ซึ่ง อาจมีแก่ บุคคล หรือ ทรัพย์สิน หรือ เพื่อคุ้มครอง อนามัย ของ บุคคล คณะกรรมการ มีอำนาจ มีคำสั่ง เป็นหนังสือ ให้ผู้รับใบอนุญาต ซึ่ง ออกให้ ตาม มาตรา ๑๒ ปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง เกี่ยวแก่ กิจการ ที่ได้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้
                        (๑) เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม หรือ บูรณะ อาคาร เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
                        (๒) จัดหา หรือ สร้าง สิ่งใดๆ ขึ้นใหม่
                        (๓) งด การใช้ หรือ การผลิต ไว้จนกว่า จะได้ปฏิบัติ ตาม คำสั่งใน (๑) และหรือ (๒)
            คำสั่ง ของ คณะกรรมการ ที่สั่ง ตาม (๑) หรือ (๒) ให้ คณะกรรมการ กำหนดระยะเวลา ให้ผู้รับอนุญาต ปฏิบัติตาม คำสั่งนั้นด้วย และเมื่อ มีเหตุ อันสมควร ให้ คณะกรรมการ มีอำนาจ ขยายกำหนดเวลานั้นได้