มาตรา ๑๕ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ในกรณีที่ ผู้รับใบอนุญาต ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่ง ของ คณะกรรมการ ซึ่ง ได้สั่ง ตาม มาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๒) ภายในระยะเวลา ที่ คณะกรรมการ กำหนด หรือที่ คณะกรรมการ ขยายให้ หรือ ในกรณีที่ ผู้รับใบอนุญาต ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด ใน กฎกระทรวง ซึ่ง กำหนด ตาม มาตรา ๔ (๔) คณะกรรมการ มีอำนาจ มีคำสั่ง เป็นหนังสือ ให้เพิกถอน ใบอนุญาตเสียได้
            ในกรณีที่ได้ มีคำสั่ง ของ คณะกรรมการ ให้เพิกถอน ใบอนุญาต ตาม วรรคก่อน ให้ผู้รับใบอนุญาต จำหน่าย วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือ วัสดุต้นกำลัง ซึ่ง ผู้รับใบอนุญาต ครอบครอง หรือ ใช้ ตามใบอนุญาต นั้น ภายในกำหนด เก้าสิบวัน ถ้า มิได้ จำหน่าย ภายในกำหนดนี้ ให้วัสดุดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน