มาตรา ๑๖ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ในกรณีที่มี คำสั่ง คณะกรรมการ ตาม มาตรา ๑๔ (๑) หรือ (๒) และเมื่อ พ้นกำหนด ระยะเวลา ที่ คณะกรรมการ กำหนด หรือที่ คณะกรรรมการ ขยายให้ ผู้รับใบอนุญาต ปฏิบัติ แล้ว ผู้รับใบอนุญาต ไม่ปฏิบัติ หรือ ปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน หรือ ถูกต้อง ตามคำสั่ง ไม่ว่า คณะกรรมการ จะได้ใช้อำนาจ ตาม มาตรา ๑๕ หรือไม่ก็ตาม ให้ คณะกรรมการ มีอำนาจ จัดให้มี การปฏิบัติ ตามคำสั่งนั้น ได้โดยครบถ้วน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ในการนี้ ให้ ผู้รับใบอนุญาต รับผิดชดใช้ให้ คณะกรรมการ เท่าที่ คณะกรรมการ ได้ใช้จ่ายไป