มาตรา ๑๗ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ในการปฏิบัติ ตามหน้าที่ ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจ เข้าไปในสถานที่ ของ ทางราชการ หรือ เอกชน เพื่อ สอบถาม หรือ ตรวจสอบ ในเรื่อง การผลิต การมีไว้ในครอบครอง หรือ ใช้ ซึ่ง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลัง หรือ ในเรื่อง เกี่ยวกับ การระงับ หรือ ป้องกันอันตราย ซึ่ง อาจมีแก่ บุคคล หรือ ทรัพย์สิน หรือ การคุ้มครอง อนามัย ของบุคคล หรือ เพื่อปฏิบัติ อย่างอื่นตามที่ คณะกรรมการ มอบหมาย
             การเข้าไปใน สถานที่ ตาม ความใน วรรคก่อน ถ้า มิใช่ เป็นการเร่งด่วน หรือ ไม่เป็นกรณีที่ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติการ โดยฉับพลัน เพื่อระงับ หรือ ป้องกันอันตราย ให้ คณะกรรมการ มี หนังสือ แจ้งให้ ผู้ครอบครอง สถานที่ ทราบล่วงหน้า ตามเวลาอันสมควร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะเข้าไปได้ ก็เฉพาะในระหว่างเวลา พระอาทิตย์ขึ้น ถึง พระอาทิตย์ตก