มาตรา ๑๘ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องมี บัตรประจำตัว ตามแบบ ที่กำหนด ใน กฎกระทรวง และในการปฏิบัติ ตามอำนาจ ใน มาตรา ๑๗ ต้องแสดง บัตรประจำตัว เมื่อ บุคคล ที่เกี่ยวข้อง ร้องขอ