มาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ให้มี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ* โดยจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมาย ว่าด้วย การจัด ระเบียบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ ดำเนินกิจการ ให้เป็นไปตาม มติของ คณะกรรมการ และ ปฏิบัติงาน ธุรการอื่นๆ


แก้ไขโดย มาตรา ๗๙(๒) แห่ง พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติ ให้สอดคล้องกับ การโอนอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
เดิมคือ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ