มาตรา ๒ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ วันถัดจาก วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔