มาตรา ๒๐ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ให้มี เลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ* คนหนึ่ง มีหน้าที่ ควบคุมดูแล โดยทั่วไป ซึ่ง ราชการ ของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ*


* แก้ไขโดย มาตรา ๗๙(๒) แห่ง พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติ ให้สอดคล้องกับ การโอนอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
เดิมคือ เลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ