มาตรา ๒๒ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ผู้ใด นำ หรือ ส่งออก นอกราชอาณาจักร นำ หรือ สั่งเข้ามา ในราชอาณาจักร ซึ่ง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือ วัสดุต้นกำลัง โดยมิได้รับอนุญาต ตาม มาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษ จำคุก ไม่เกิน หกเดือน หรือ ปรับไม่เกิน ห้าพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ