มาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ให้ ผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่ง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือ วัสดุต้นกำลัง ในวันที่ พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ จัดให้ได้มา ซึ่ง ใบอนุญาตให้มีไว้ ในครอบครอง วัสดุ เช่นว่านั้น ภายในกำหนด หกสิบวัน นับแต่ วันที่ พระราชบัญญัติ นี้ ใช้บังคับ
             เมื่อ พ้นกำหนดเวลา ดังกล่าว ในวรรคก่อน ผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่ง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือ วัสดุต้นกำลัง มิได้ยื่น คำขอ ใบอนุญาต ให้มีไว้ ในครอบครอง ก็ดี หรือ คณะกรรมการ มีคำสั่ง ไม่อนุญาต ให้มีไว้ ในครอบครอง ก็ดี ให้ ผู้มีไว้ในครอบครอง จำหน่าย วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือ วัสดุต้นกำลัง ซึ่ง ตนมีไว้ ในครอบครอง ภายในกำหนด เก้าสิบวัน นับแต่ วันพ้นกำหนดเวลา ตาม ความใน วรรคก่อน หรือ นับแต่วันที่ คณะกรรมการ สั่งไม่อนุญาต แล้วแต่กรณี ถ้า มิได้จำหน่าย ภายในกำหนดนี้ ให้ วัสดุ ดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน
            ห้ามมิให้ นำ มาตรา ๑๒ เฉพาะที่เกี่ยวแก่ การมีไว้ ในครอบครอง ซึ่ง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ มาใช้แก่ บุคคล ที่ครอบครอง วัสดุ เช่นว่านั้น อยู่แล้ว ในวันที่ พระราชบัญญัติ นี้ ใช้บังคับ