มาตรา ๒๔ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ให้ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* รักษาการ ตาม พระราชบัญญัตินี้ และ ให้มีอำนาจ แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการ ตาม พระราชบัญญัตินี้
            กฎกระทรวง นั้น เมื่อ ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา แล้ว ให้ใช้บังคับได้


*แก้ไขโดย มาตรา ๗๙(๑) พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติ ให้สอดคล้องกับ การโอนอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
เดิม คือ นายกรัฐมนตรี