มาตรา ๓ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ในพระราชบัญญัตินี้
            " พลังงานปรมาณู "* หมายความว่า พลังงาน ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่ง เกิดจาก การปลดปล่อย ออกมา ในเมื่อ มีการ แยก รวม หรือ แปลง นิวเคลียส ของ ปรมาณู หรือ พลังงานรังสีเอ็กซ์
            " วัสดุต้นกำลัง " หมายความว่า
                       
(๑) ยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบ ของยูเรเนียม หรือ ธอเรียม หรือ วัสดุอื่นใด ที่มีคุณสมบัติเป็น วัสดุต้นกำลัง ตามที่กำหนด โดยกฎกระทรวง
                        (๒) แร่ หรือ สินแร่ ซึ่ง ประกอบด้วย วัสดุ ตามที่ระบุไว้ใน (๑) อย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง ตามอัตราความเข้มข้น ซึ่ง กำหนดโดย กฎกระทรวง
            "
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ " หมายความว่า
                        (๑) พลูโตเนียม ยูเรเนียม ซึ่ง มีความเข้มข้น ของ ยูเรเนียม ๒๓๓ หรือ ยูเรเนียม ๒๓๕ สูงกว่า ที่มีตามธรรมชาติ สารประกอบ ของธาตุ ดังกล่าว หรือ วัสดุอื่นใด ตามที่กำหนด โดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ ไม่รวม วัสดุต้นกำลัง
                        (๒) วัสดุใดๆ ที่มีวัสดุ ตามที่ระบุไว้ใน (๑) อย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง ผสมเข้าไป ทั้งนี้ ไม่รวม วัสดุต้นกำลัง
             " วัสดุพลอยได้ " หมายความว่า วัสดุกัมมันตรังสี ทุกชนิด นอกจาก วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ ซึ่ง เกิดจากการผลิต หรือการใช้ วัสดุนิวเคลียร์ หรือ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
             " คณะกรรมการ " หมายความว่า คณะกรรมการ พลังงานปรมาณู เพื่อสันติ
             " กรรมการ " หมายความว่า กรรมการ พลังงานปรมาณู เพื่อสันติ และ หมายความรวมถึง ประธาน กรรมการ พลังงานปรมาณู เพื่อสันติ ด้วย
             " พนักงานเจ้าหน้าที่ " หมายความว่า ผู้ซึ่ง รัฐมนตรี แต่งตั้งให้ ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้
             " รัฐมนตรี " หมายความว่า รัฐมนตรี ผู้รักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้


*แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘