มาตรา ๔ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ให้ รัฐมนตรี มีอำนาจ
                        (๑) กำหนดให้ วัสดุ ซึ่ง คณะกรรมการ เห็นว่าเป็น วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ เป็น วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
                        (๒) กำหนดให้ วัสดุ หรือแร่ หรือ สินแร่ ดังต่อไปนี้ เป็น วัสดุต้นกำลัง
                                    ก. วัสดุ ซึ่ง คณะกรรมการ เห็นว่าเป็น วัสดุ ที่มีคุณสมบัติ เป็น วัสดุต้นกำลัง
                                    ข.
แร่ หรือ สินแร่ ซึ่ง ประกอบด้วย ยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบ ของ ยูเรเนียม หรือ ธอเรียม หรือ วัสดุ ตาม ก. อย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง ซึ่ง มีความเข้มข้น ตามอัตรากำหนด และซึ่ง คณะกรรมการ เห็นว่าเป็น วัสดุต้นกำลัง
                       
(๓) กำหนด เงื่อนไข และ วิธีการ ขอรับ ใบอนุญาต ตาม พระราชบัญญัตินี้
                        (๔) กำหนด เงื่อนไข ให้ผู้ได้รับ ใบอนุญาต ตาม มาตรา ๑๒ ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ ความปลอดภัย ในการผลิต การมีไว้ในครอบครอง หรือ การใช้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้ หรือ วัสดุต้นกำลัง ซึ่ง พ้นจากสภาพ ที่เป็นอยู่ ตามธรรมชาติ ในทางเคมี หรือ กระทำ ด้วยประการใดๆ แก่ วัสดุต้นกำลัง ให้พ้นจากสภาพ ที่เป็นอยู่ ตามธรรมชาติ ในทางเคมี และ กำหนดให้ ผู้รับใบอนุญาต ดังกล่าว รายงานต่อ คณะกรรมการ ตามระยะเวลา ที่เห็นสมควร ถึง ปริมาณของ วัสดุ ที่ผู้รับใบอนุญาต มีไว้ ในครอบครองว่า ได้เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เท่าใด ในระหว่าง ระยะเวลานั้น รวมทั้งเหตุ แห่งการเพิ่ม และ การลดนั้นด้วย
             การกำหนด ตาม มาตรานี้ ให้กำหนดโดย กฎกระทรวง


แผนภูมิ