มาตรา ๕* พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            ให้มี คณะกรรมการ พลังงานปรมาณู เพื่อสันติ เรียกโดยย่อว่า พ.ป.ส. มีอำนาจหน้าที่ ปฏิบัติการ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณู ตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานกรรมการ ผู้แทน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้แทน กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทน กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน กระทรวงเกษตร ผู้แทน กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน สำนักงบประมาณ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ** กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ อีกไม่เกิน แปดคน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง เป็นกรรมการ
            ให้ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ** เป็น เลขานุการ คณะกรรมการ


*แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘

มาตรา ๕ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (เดิม)
            ให้มี คณะกรรมการ พลังงานปรมาณู เพื่อสันติ เรียกโดยย่อว่า  " พ.ป.ส." มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการ เกี่ยวแก่ พลังงานปรมาณู เพื่อสันติ ตามพระราชบัญญัติ นี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และ นิติศาสตร์ ไม่เกิน สิบคน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง และ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์ อธิบดี กรมโลหกิจ เลขาธิการ การพลังงานแห่งชาติ ผู้แทน กระทรวงกลาโหม เจ้ากรมอุตุนิยมวิทยา เลขาธิการ สภาวิจัยแห่งชาติ เลขาธิการ สภาการศึกษาแห่งชาติ และ เลขาธิการ สำนักงาน พลังงานปรมาณู เพื่อสันติ เป็นกรรมการ โดยตำแหน่ง
             ให้ เลขาธิการ สำนักงาน พลังงานปรมาณู เพื่อสันติ เป็น เลขานุการ คณะกรรมการ

**แก้ไขโดย มาตรา ๗๙(๒) แห่ง พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติ ให้สอดคล้องกับ การโอนอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
เดิมคือ เลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ