มาตรา ๖* พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            กรรมการ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง อยู่ในตำแหน่ง คราวละ สี่ปี กรรมการ ซึ่ง พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับแต่งตั้ง อีกได้


*แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙

มาตรา ๖ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (เดิม)
            ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในตำแหน่ง คราวละ สี่ปี กรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่ง คณะรัฐมนตรี อาจแต่งตั้ง เป็น กรรมการอีกได้