มาตรา ๗* พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            นอกจาก พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ตาม มาตรา ๖ กรรมการ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง พ้นจาก ตำแหน่งเมื่อ
                        (๑) ตาย
                        (๒) ลาออก
                        (๓) เป็น บุคคลล้มละลาย
                        (๔) เป็น บุคคลไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
                        (๕) ได้รับโทษ จำคุก โดยคำพิพากษา ถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่ ความผิด ที่เป็น ลหุโทษ หรือ ความผิด อันได้กระทำ โดยประมาท
            เมื่อ กรรมการ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง พ้นจากตำแหน่ง ก่อนวาระ คณะรัฐมนตรี อาจแต่งตั้ง ผู้อื่น เป็นกรรมการแทน
            กรรมการ ผู้ได้รับแต่งตั้ง ตามวรรคสอง อยู่ในตำแหน่ง ตามวาระ ของกรรมการ ซึ่ง ตนแทน


*แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๖ แห่ง พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘

มาตรา ๗ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (เดิม)
            นอกจาก การพ้นจาก ตำแหน่ง ตามวาระ ตาม มาตรา ๖ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
                        (๑) ตาย
                        (๒) ลาออก
                        (๓) เป็น บุคคลล้มละลาย
                        (๔) เป็น บุคคลไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
                        (๕) ได้รับโทษ จำคุก โดยคำพิพากษา ถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่ คดีความผิด ที่เป็น ลหุโทษ หรือ ความผิด อันได้กระทำ โดยประมาท
            เมื่อ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง ก่อนวาระ คณะรัฐมนตรี อาจแต่งตั้ง ผู้อื่น เป็นกรรมการแทน
            กรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง ตามความในวรรคก่อน อยู่ในตำแหน่ง ตามวาระ ของกรรมการ ที่ตนแทน