มาตรา ๘ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            การประชุม ทุกคราว ต้องมี กรรมการ มาประชุม ไม่ต่ำกว่า กึ่งจำนวน ของกรรมการ ทั้งหมด จึงเป็น องค์ประชุม ถ้า ประธาน ไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการ ที่มาประชุม เลือก กรรมการ คนใดคนหนึ่ง เป็นประธาน ในที่ประชุม
            การวินิจฉัย ของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้า คะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธาน ในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด


เทียบ