มาตรา ๙ พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
            นอกจาก อำนาจหน้าที่ ซึ่ง กำหนดไว้ โดยเฉพาะ ให้ คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้
                        (๑) วางนโยบาย ก่อให้เกิด ส่งเสริม และควบคุม
                                    ก. การวิจัย การทดลอง การตรวจ การสำรวจ และ การรวบรวมสถิติ เกี่ยวกับ แหล่งที่จะได้มา ซึ่ง วัสดุต้นกำลัง
                                    ข. การจัดหา วัสดุต้นกำลัง
                                    ค. การผลิต และใช้ วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ และ พลังงานปรมาณู
                                    ง. การวิจัย เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณู
   
                     (๒) เสนอความเห็นต่อ รัฐมนตรี ในเรื่อง การกำหนด วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ และ วัสดุต้นกำลัง
                        (๓) วางระเบียบ ควบคุม และ ดำเนินกิจการ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด หรือ เงื่อนไข ในใบอนุญาต ที่ออกให้ ตาม พระราชบัญญัตินี้
                        (๔) กำหนด มาตรฐานต่างๆ อันพึงใช้ โดยเฉพาะ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณู
                        (๕) ส่งเสริม และ เผยแพร่ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณู
                        (๖)* เสนอความเห็น ต่อ คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ มาตรการใดๆ เพื่อ ความปลอดภัย จาก พลังงานปรมาณู


*เพิ่มเติม โดย มาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘