ปพพ. บรรพ ๑ หลักทั่วไป ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

มาตรา ๔ การใช้กฎหมาย
มาตรา ๕ โดยสุจริต
มาตรา ๖ สันนิษฐานว่า สุจริต
มาตรา ๗ อัตรา ดอกเบี้ย
มาตรา ๘ เหตุสุดวิสัย
มาตรา ๙ ทำเป็นหนังสือ
มาตรา ๑๐ ความในเอกสาร สองนัย
มาตรา ๑๑ ตีความเป็นคุณ
มาตรา ๑๒ ปริมาณที่เป็นตัวอักษร
มาตรา ๑๓ ปริมาณน้อยที่สุด
มาตรา ๑๔ เอกสารภาษาไทย