ปพพ. มาตรา ๑๔๖๒*
            ในกรณีที่ สามีภริยา ไม่สามารถที่จะ อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา โดยปกติสุขได้ หรือถ้า การอยู่ร่วมกัน จะเป็นอันตราย แก่กายหรือจิตใจ หรือ ทำลายความผาสุก อย่างมาก สามี หรือ ภริยา ฝ่ายที่ไม่สามารถที่จะ อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา โดยปกติสุขได้ หรือ ฝ่ายที่จะต้อง รับอันตราย หรือ ถูกทำลาย ความผาสุก อาจร้องต่อ ศาล เพื่อให้มีคำสั่ง อนุญาตให้ตน อยู่ต่างหาก ในระหว่างที่เหตุนั้น ๆ ยังมีอยู่ ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ศาลจะกำหนด จำนวน ค่าอุปการะเลี้ยงดู ให้ฝ่ายหนึ่ง จ่ายให้แก่ อีกฝ่ายหนึ่ง ตามควรแก่พฤติการณ์ ก็ได้


*แก้ไขเพิ่มเติม โดย มาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑

ปพพ. มาตรา ๑๔๖๒ (เดิม)

           ถ้า การอยู่ร่วมกัน จะเป็นอันตราย แก่ กาย หรือ จิตใจ หรือ ทำลายความผาสุกอย่างมาก ของ สามีหรือภริยา ฝ่ายที่จะต้องรับอันตราย หรือ ความเสียหาย อาจร้องขอต่อศาล ขอให้สั่งอนุญาต ให้ตนอยู่ต่างหาก ในระหว่างที่ เหตุนั้นยังมีอยู่ ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ศาล จะกำหนดจำนวน ค่าอุปการะเลี้ยงดู ให้ฝ่ายหนึ่ง เสียให้แก่ อีกฝ่ายหนึ่ง ตามควรแก่พฤติการณ์ ก็ได้