ปพพ. มาตรา ๔๒๐
            ผู้ใด จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิต ก็ดี แก่ร่างกาย ก็ดี อนามัย ก็ดี เสรีภาพ ก็ดี ทรัพย์สิน หรือ สิทธิ อย่างหนึ่งอย่างใด ก็ดี ท่านว่า ผู้นั้น ทำละเมิด จำต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น