ปพพ. มาตรา ๖๑
            ถ้า บุคคลใด ได้ไปจาก ภูมิลำเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ และ ไม่มีใคร รู้แน่ว่า บุคคล นั้น ยังมีชีวิตอยู่ หรือไม่ ตลอดระยะเวลา ห้าปี เมื่อ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ พนักงานอัยการ ร้องขอ ศาล จะสั่งให้ บุคคลนั้น เป็น คนสาบสูญ ก็ได้
            ระยะเวลา ตาม วรรคหนึ่ง ให้ลดเหลือ สองปี
                (๑) นับแต่ วันที่ การรบ หรือ สงคราม สิ้นสุดลง ถ้า บุคคลนั้น อยู่ในการรบ หรือ สงคราม และ หายไปใน การรบ หรือ สงคราม ดังกล่าว
                (๒) นับแต่ วันที่ ยานพาหนะ ที่ บุคคลนั้น เดินทาง อับปาง ถูกทำลาย หรือ สูญหายไป
                (๓) นับแต่ วันที่ เหตุอันตรายแก่ชีวิต นอกจากที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ได้ผ่านพ้นไป ถ้า บุคคล นั้น ตกอยู่ใน อันตราย เช่นว่านั้น
 

บุคคล ในมาตรานี้ เป็นคนธรรมดา ไม่ใช่นิติบุคคล
ตัวอย่าง คำสั่ง
วรรคสอง ในประมวลกฎหมายหลายเล่มใช้ว่า ได้ลดเหลือ สองปี ซึ่ง แปลกมาก