ความทั่วไป


ประกอบด้วย ๘ หมวด กับ บทเฉพาะกาล
รวมทั้งหมด ๘๘ มาตรา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
ยกเลิก กฎหมายเดิม ๒ ฉบับ