หมายเหตุ :-
            เหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรปรับปรุง การศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดย ส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยของรัฐ พัฒนาไปสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ที่เป็นอิสระ และ มีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จะต้องคำนึงถึง ความเป็นอิสระ และ ความเป็นเลิศทางวิชาการ สมควรปรับปรุง การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปในแนวทางดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้