พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๑


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า           
            โดยที่ เป็นการสมควร ปรับปรุง กฎหมาย ว่าด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติ บางประการ เกี่ยวกับ การจำกัด สิทธิและเสรีภาพ ของ บุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ และ มาตรา ๓๒ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัย อำนาจ ตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
            จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชบัญญัติ ขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอม ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้