ประเด็นสำคัญ หมวด ๖ ตำแหน่งทางวิชาการ

มาตรา ๕๘ ตำแหน่งทางวิชาการ
มาตรา ๕๙ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
มาตรา ๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษ
มาตรา ๖๑ รอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ อาจารย์พิเศษ
มาตรา ๖๒ คำนำหน้านาม