พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
คำปรารภ | ส่วนนำ | หมวด ๑ | หมวด ๒ | หมวด ๓ | หมวด ๔ | หมวด ๕ | หมวด ๖ | หมวด ๗ | หมวด ๘ | บทเฉพาะกาล