พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑

 
  คำปรารภ  
  ส่วนนำ มาตรา ๑ - ๖
หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๗ - ๒๐
หมวด ๒ การดำเนินการ มาตรา ๒๑ - ๔๓
หมวด ๓ การประกันคุณภาพ และ การประเมิน มาตรา ๔๔ - ๔๘
หมวด ๔ การบัญชี และ การตรวจสอบ มาตรา ๔๙ - ๕๕
หมวด ๕ การกำกับดูแล มาตรา ๕๖ - ๕๗
หมวด ๖ ตำแหน่งทางวิชาการ มาตรา ๕๘ - ๖๒
หมวด ๗ ปริญญา และ เครื่องหมายวิทยฐานะ มาตรา ๖๓ - ๗๐
หมวด ๘ บทกำหนดโทษ มาตรา ๗๑ - ๗๒
  บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๓ - ๘๘
  หมายเหตุ